Sidebar

16
Τρι, Ιουλ

diavgeia anartiseis   diavgeia login   diavgeia new user   diavgeia dio   diavgeia anaklisi
                 
Αναζήτηση πράξεων που έχουν αναρτηθεί   Είσοδος στην εφαρμογή   Αίτημα απόκτησης κωδικών πρόσβασης   Διόρθωση μεταδεδομένων   Αίτημα ανάκλησης πράξης

 

Σύνολο χρηστών της εφαρμογής Διαύγεια: 198 (ενημέρωση: 18.6.2024)

 

Ορθή επανάληψη

  • Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση διόρθωσης διοικητικού, ορθογραφικού, συντακτικού λάθους.
  • Το λανθασμένο έγγραφο παραμένει αναρτημένο, με εμφανή τον ΑΔΑ, και τίθεται επ’ αυτού υδατογράφημα που αναφέρει: «ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ. ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟ». Στο λανθασμένο έγγραφο καταργείται η όποια ηλεκτρονική υπογραφή φέρει το έγγραφο (της Διαύγειας ή του συντάκτη).
  • H αναζήτηση γίνεται πάντα στην τελευταία (έγκυρη έκδοση του εγγράφου). Το διορθωμένο έγγραφο διατηρεί τον ίδιο ΑΔΑ με το λανθασμένο έγγραφο και έχει νεότερη έκδοση. Κατά την αναζήτηση με ΑΔΑ, εμφανίζεται με εμφανέστερο τρόπο των προηγούμενων, λανθασμένων, εκδόσεων.
  • έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου πρέπει να απορρίπτει έγγραφα που έχουν διορθωθεί (και άρα έχουν το watermark).

Εάν η αιτιολογία δεν εμπίπτει στους λόγους ανάκλησης μιας ανάρτησης το αίτημα ανάκλησης θα ακυρωθεί.

Το αίτημα ανάκλησης ανάρτησης αφορά αποκλειστικά τις 3 επιλογές:

1. Ύπαρξη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του απόρρητου η προστασία του οποίου ζητείται, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης. jpgΠίνακας εξαιρέσεων
2. Ανάρτηση εντελώς λανθασμένου εγγράφου. Διευκρινίζεται ότι «εντελώς λανθασμένο έγγραφο» εννοείται άλλο είδος εγγράφου (πχ. έγγραφο σύμβασης αντί για πρόσληψης) και όχι έγγραφο με λάθη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το είδος του εγγράφου που λανθασμένα αναρτήθηκε καθώς και το είδος του εγγράφου που έπρεπε ορθώς να αναρτηθεί, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.

Πίνακας κατηγοριοποίησης Πράξεων: https://diavgeia.gov.gr/typesOfDecisions

diavgeia pinakas anaklisi

3. Πολλαπλή ανάρτηση του ίδιου ακριβώς εγγράφου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ο ΑΔΑ της αρχικής, ισχύουσας ανάρτησης, στην αιτιολογία του αιτήματος ανάκλησης της ανάρτησης.

Προσοχή:  Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αιτήματος ανάκλησης για την πράξη,
καθώς η ημερομηνία ανάρτησης της είναι χρονικά προγενέστερη σε σχέση με αυτήν της πράξης με ΑΔΑ.


Η ανάκληση ανάρτησης δεν επιτρέπεται όταν:
- υπάρχει λάθος διοικητικό, ορθογραφικό ή/και συντακτικό στο έγγραφο
- υπάρχει λάθος στα μεταδεδομένα
- παύει να ισχύει ή ανακαλείται ή ακυρώνεται ή δεν εγκρίνεται, διοικητικά (και όχι για τεχνικούς λόγους), αναρτηθείσα πράξη

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το ζήτημα δυνητικά επιλύεται αναλόγως:
- είτε με ορθή επανάληψη του εγγράφου
- είτε με διόρθωση από τον διαχειριστή του φορέα για τα μεταδεδομένα που επιτρέπεται,
- είτε με έκδοση νέας απόφασης & νέας ανάρτηση με ταυτόχρονη σύνδεση με τον προηγούμενο ΑΔΑ της αναρτηθείσας πράξης.

Ενδεικτικά παραδείγματα μη επιτρεπόμενων αιτημάτων ανάκλησης ανάρτησης:
1. Δαπάνη ή σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε (είτε επειδή δεν εγκρίθηκε από επίτροπο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε επειδή ακυρώθηκε είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές είτε επειδή ο προμηθευτής είχε κάποιο πρόβλημα κλπ.)
2. Πρόσληψη που δεν ολοκληρώθηκε (είτε επειδή άλλαξαν οι ανάγκες του φορέα είτε επειδή η θέση δεν έγινε αποδεκτή κλπ.)
3. Αιτήματα με μόνη αιτιολογία την «Εκ παραδρομής» ανάρτηση .
4. Ανάρτηση εγγράφου για το οποίο δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία (είτε επειδή έπρεπε πρώτα να λάβει ΦΕΚ ή να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ή να δημοσιευθεί με άλλο μέσο είτε επειδή έπρεπε να εγκριθεί από άλλο όργανο ή φορέα κλπ.)

        

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (Ν. 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Διαύγεια ερωτήματα

 

pdfΑνάκληση ανάρτησης (σύμφωνα με το αρθρ. 7 της αρίθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/ 2.5.2012 Υπ. Απ. (9.11.2018)


Μήνυμα: Λανθασμένα στοιχεία σύνδεσης. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά υπάρχει περίπτωση να μη έχετε δώσει τα σωστά στοιχεία, ή προσωρινά να μην είναι δυνατή η πρόσβαση λόγω αναβάθμισης της εφαρμογής


Μήνυμα: Παρουσιάστηκε σφάλμα - DOCUMENT-002: Μη έγκυρο ή κλειδωμένο αρχείο πράξης ελέγξτε εάν πάνω δεξιά στο σημείο που θα εισαχθεί η ψηφιακή υπογραφή INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY έχετε εισάγει κείμενο η εικόνα που έρχεται σε διένεξη ("έχει καταλάβει χώρο") με την υπογραφή


Εάν δεν εμφανίζει τους υπογράφοντες με τον Firefox, συνδεθείτε με Chrome


Εάν το έγγραφο που μόλις αναρτήσατε και το προβάλλετε μέσα από τον φυλλομετρητή σας (Firefox, Chrome, Edge) δεν εμφανίζει τον ΑΔΑ, ενώ εμφανίζει το "Informatics Development Agency", δοκιμάστε να μεταφορτώσετε (download) το αρχείο pdf στον Η/Υ σας και να το προβάλλετε


Εάν μετά την επιτυχή σύνδεση, εκ νέου σας εμφανίζει τα πεδία "όνομα χρήστη" & "κωδικός" και δεν σας επιτρέπει να κάνετε χρήση της εφαρμογής, ελέγξτε την ημερομηνία και ώρα καθώς και τις τοπικές ρυθμίσεις ώστε να έχουν τις σωστές ρυθμίσεις


Για καλύτερη εμπειρία χρήσης χρησιμοποιήστε τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών: Firefox, Chrome, Edge, ...


- Εγχειρίδιο χρήστη

- Εκπαιδευτικό υλικό

- Εκπαιδευτικά βίντεο


 Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τον Πολίτη

t: 26513.60316
e: ntemos@apdhp-dm.gov.gr