Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης (δειγματοληψίες)

Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2019 (δειγματοληψίες)

Δεδομένα παρακολούθησης

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   xls14.5.2019 zip14.5.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls11.6.2019 zip11.6.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls15.7.2019 zip15.7.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls12.8.2019 zip12.8.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls03.9.2019 zip03.9.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls1.10.2019 zip1.10.2019

 

 

Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2018 (δειγματοληψίες)

Δεδομένα παρακολούθησης

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   xls29.5.2018 zip29.5.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls19.6.2018 zip19.6.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls23.7.2018 zip23.7.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls14.8.2018 zip14.8.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls10.9.2018 zip10.9.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls08.10.2018 zip08.10.2018

 

 

 

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

 

1085

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας