Έγκριση αποτελέσματος πρακτικού και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή/των ̟προµηθευτή ή ̟προµηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίµων εκτυ̟πωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των υ̟πηρεσιών Α̟ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟πείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 2019

docΑπόφαση

 

Πληροφορίες
Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.
Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60339, fax: 26513 60341, email: lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας