Διακήρυξη αρ. 4/2019: Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για ένα έτος.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά Συνοριακό Σταθμό), όπως αναλύονται στην προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-05-2019 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ).

 

  1. pdfΠροκήρυξη
  2. pdfΔιακήρυξη
  3. docxΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  4. docxΥποδείγματα εγγυητικών επιστολών
  5. docxΤ.Ε.Υ.Δ.

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών – fax : 2651360341

Χρήστος Kλεφτάκης – τηλ. 26513 60327, email: xkleftakis@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας