Διακήρυξη Αρ. 8/2017 : Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη για την ανάδειξη προµηθευτή Φωτοτυπικών, Πολυμηχανημάτων, Εκτυπωτών και Σαρωτών

Συνολικού προϋπολογισµού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (74.200,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (59.838,71 €), προ Φ.Π.Α

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς μόνο γα το σύνολο των τμημάτων/ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 23-10-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευάγγελος Λούτας – τηλ. 24613 50174, email : eloutas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας