Προκήρυξη Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.

Συνολικού προϋπολογισμού συνολικού προϋπολογισμού εκατό δεκαεπτά χιλιάδων εκατό πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (117.156,45) προ ΦΠΑ ή εκατό σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (145.274,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς μόνο για το σύνολο όλων των τμημάτων / ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-10-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). (Συστεμικός αριθμός : 46717)

 

  1. pdfΠροκήρυξη
  2. docxΤΕΥΔ
  3. docxΥποδείγματα εγγυητικών επιστολών

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού - fax: 2651360341

Ιωάννα Καραλή - τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευάγγελος Λούτας – τηλ. 24613 50174, email: eloutas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη & για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.