Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι) καθώς και καυσίμων θέρμανσης – κίνησης των Συνοριακών Σταθμών Μαυροματίου και Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 1/2017 διακήρυξη.

Συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 112.100 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (90.879,90 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι εκατόν δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (112.691,076 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ή ένα ή περισσότερα Τμήματα, ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης, καύσιμα κίνησης), όπως αναλύονται στην προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 12-10-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς : Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ).

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax: 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη & για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.