Δυτ. Μακεδονία - Ύδατα καλύμβησης 2017 (δειγματοληψίες)

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx23.5.2017 xlsx23.5.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx23.5.2017 xlsx23.5.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx13.6.2017 xlsx13.6.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx13.6.2017 xlsx13.6.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.7.2017 xlsx10.7.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.7.2017 xlsx10.7.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.8.2017 xlsx10.8.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.8.2017 xlsx10.8.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx5.9.2017 xlsx5.9.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx5.9.2017 xlsx5.9.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx6.10.2017 xlsx6.10.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx6.10.2017 xlsx6.10.2017

 

 

 

.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα

.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

1537

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας