Δυτ. Μακεδονία - Ύδατα καλύμβησης (δειγματοληψίες)

2020

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx25.5.20 xlsx25.5.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx25.5.20 xlsx25.5.20
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx22.6.20 xlsx22.6.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx22.6.20 xlsx22.6.20
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx13.7.20 xlsx13.7.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx13.7.20 xlsx13.7.20
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.8.20 xlsx10.8.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.8.20 xlsx10.8.20
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx7.9.20 xlsx7.9.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx7.9.20 xlsx7.9.20
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx5.10.20 xlsx5.10.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx5.10.20 xlsx5.10.20

 

.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

 

 2019

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx27.5.19 xlsx27.5.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx27.5.19 xlsx27.5.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx18.6.19 xlsx18.6.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx18.6.19 xlsx18.6.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx15.7.19 xlsx15.7.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx15.7.19 xlsx15.7.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx05.8.19 xlsx05.8.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx05.8.19 xlsx05.8.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx02.9.19 xlsx02.9.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx02.9.19 xlsx02.9.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx01.10.19 xlsx01.10.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx01.10.19 xlsx01.10.19

 

.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx18.6.2018 xlsx18.6.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx18.6.2018 xlsx18.6.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx22.5.2018 xlsx22.5.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx22.5.2018 xlsx22.5.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.7.2018 xlsx10.7.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.7.2018 xlsx10.7.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx09.08.2018 xlsx09.08.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx09.08.2018 xlsx09.08.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx06.09.2018 xlsx06.09.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx06.09.2018 xlsx06.09.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx4.10.2018 xlsx4.10.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx4.10.2018 xlsx4.10.2018

 

.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα
.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

1286

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας